Zásady ochrany osobních údajů

Obecná ustanovení

 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s obecným nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 • Osobní údaje zpracovává obec Sendraž (dále jen „obec“ nebo „správce osobních údajů“) v souladu s nařízením.

 

Úvod

 • Tento dokument slouží pro informování subjektů v souladu s články 13 a 15 nařízení.

 

Správce a zpracovatel osobních údajů

 • Kontaktní údaje správce jsou:

Adresa: Obec Sendraž, Sendraž 22, 549 01 Sendraž

IČO: 00654086

Email: info@sendraz.cz

Tel.: +420 737 048 919

Datová schránka: y2xgc6

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

 • Kontaktní údaje pověřence jsou:

Adresa: Václav Krecl, Sendraž 21, 549 01 Sendraž

IČO: 04461631

Email: venca.email@gmail.com

Tel.: +420 602 733 240

 

Typy zpracovávaných osobních údajů

 • Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, datová schránka, podpis, rasový či etnický původ, politické názory, náboženské vyznání, filozofické přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu, údaje o sexuálním životě, údaje o sexuální orientaci
  • Právní základ zpracování
   • 106/1999 Sb., – Zákon o svobodném přístupu k informacím
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 84 Poskytování informací, styk s veřejností
   • 1 Poskytování informací ze zákona S5
   • 2 Poskytování informací – vyhodnocení A5

 

 • Czech Point
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, rodné příjmení, trvalé bydliště, číslo dokladu totožnosti, podpis
  • Právní základ zpracování
   • 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
   • 361/2000 Sb., – Zákon o provozu pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
   • 247/2000 Sb., – Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
   • 500/2004 Sb., – správní řád,
   • 269/1994 Sb., – Zákon o Rejstříku trestů,
   • 256/2013 Sb., – Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
   • 133/2000 Sb., – Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel),
   • 300/2008 Sb. – Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů,
   • 365/2000 Sb. – Zákon o informačních systémech veřejné správy,
   • 364/2009 Sb. – Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy,
   • 193/2009 Sb. – Vyhláška o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 609 Výpisy CzechPOINTU S10

 

 • Katastr nemovitostí
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, bydliště, datová schránka
  • Právní základ zpracování
   • 256/2013 Sb., – Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
   • Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
   • 21/2006 Sb., – Zákon o ověřování,
   • 36/2006 Sb., – Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu,
   • 634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 609 Výpisy CzechPOINTU S10

 

 • Evidence obyvatel
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, doručovací adresa, předchozí pobyt, číslo OP, omezení způsobilosti, údaje o opatrovníkovi, oprávněná osoba, podpis
  • Právní základ zpracování
   • 111/2009 Sb., – Zákon o základních registrech,
   • 133/2000 Sb., – Zákon o evidenci obyvatel,
   • 296/2004 Sb., – Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel,
   • 500/2004 Sb., – Správní řád,
   • 634/2004 Sb., – Zákon o správních poplatcích,
   • 561/2004 Sb., – Školský zákon,
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 605 Evidence obyvatel
   • 1 Evidence obyvatel
   • 1.1 Hlášení evidenci obyvatel (zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu) V5
   • 1.2 Ostatní hlášení (narození, manželství, úmrtí, rozvody, stěhování aj.) S1
   • 1.7 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu z let 1954-83 V100
   • 2 Národnostní menšiny V5
   • 3 Uprchlíci V5
   • 4 Rozhodování o zrušení trvalého pobytu V5
   • 5 Přihlašovací lístek k trvalému pobytu A75
   • 6 Evidence vydaných potvrzení o změně místa trvalého pobytu S5

 

 • Prezentace obce pro občany
  • Vedené osobní údaje
   • Zde záleží, zda budou pro prezentaci použity osobní údaje fyzických osob.
  • Právní základ zpracování
   • Za předpokladu, že fotografie zachycují pouze průběh akcí pořádaných obcí, nikoli podobizny jednotlivých osob, jež se těchto akcí účastní, a jsou označeny pouze názvem dané akce, pak se nejedná o zpracování osobních údajů.

 

 • Infokanál (sms infokanál)
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, datum narození, trvalé bydliště, telefon,
  • Právní základ zpracování
   • 240/2000 Sb., – Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), za účelem splnění povinností dle ustanovení § 21 odst. 3,
   • 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne

 

 • Vedení obecní kroniky
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště,
  • Právní základ zpracování
   • 132/2006 Sb., – Zákon o kronikách obcí
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • Není

 

 • Pronájmy obecních prostor
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, místo narození, rodné číslo, trvalé bydliště, místo pobytu, typ místa pobytu, státní příslušnost, e-mail, telefon, datová schránka, zaměstnavatel, výše příjmu, osoby sdílející společnou domácnost, nesvéprávnost, insolvence, stav, příbuzenský vztah, průkaz totožnosti, žádost o nájem, podpis, údaje o zdravotním stavu
  • Právní základ zpracování
   • 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
   • 89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
   • 563/1991 Sb., – Zákon o účetnictví
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost, splnění smlouvy
  • Přenositelnost
   • Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne
  • Archivní doba
   • 3 Smlouvy – nájemní S5
  • Spisová služba
   • Vedené osobní údaje
    • Veškeré osobní údaje
   • Právní základ zpracování
    • 499/2004 Sb., – Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
   • Účel zpracování
    • Právní povinnost
   • Přenositelnost
    • Ne
   • Archivní doba
    • 70 Spisová služba
    • 1 Skartační řízení A/5
    • 2 Podací deník (jednací protokol) A/5
    • 3 Doručovací knížka S/5
    • 4 Rejstříky k podacím deníkům A/5
    • 5 Jiná pomocná evidence V/5

 

 • Kácení stromů
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka,
  • Právní základ zpracování
   • 114/1992 Sb., – Zákon o ochraně přírody a krajiny,
   • Vyhláška č. 175/2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny,
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 15 Kácení dřevin rostoucích mimo les V/5

 

 • Střet zájmů
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka,
  • Právní základ zpracování
   • 159/2006 Sb., Zákon o střetu zájmů,
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů:
   • 3.1 oznámení S/5
   • 3.2 žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů S/5
   • 3.3 sdělení nepravdivosti oznámení S/5

 

 • Účetnictví
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, sídlo podnikání, datová schránka, IČO/ DIČ, bankovní spojení, podpis
  • Právní základ zpracování
   • 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
   • 563/1991 Sb., – Zákon o účetnictví,
   • 235/2004 Sb., – Zákon o dani z přidané hodnoty,
   • 250/2000 Sb., – Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
   • 219/2000 Sb., – Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích,
   • 220/2013 Sb., – Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek,
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 178 Daně, dávky, poplatky
   • 1 Všeobecné záležitosti státních příjmů a příjmů obcí S5
   • 2 Jiné příjmy (s výjimkou uvedených níže) S5
   • 3 Rejstříky, katastry, výkazy apod., likvidace nedoplatků V5
   • 4 Místní daně a poplatky S10
   • 5 Daň z přidané hodnoty S10
   • 6 Daně placené obcí S10
   • 179 Vymáhání pohledávek S15
   • 181 Účetnictví
   • 1 Účetní výkazy
   • 1.1 Roční účetní výkazy, roční účetní závěrky, audit A10
   • 1.2 Měsíční účetní výkazy, měsíční účetní závěrky S10
   • 10 Vyúčtování z výherních automatů S5
   • 11 Agenda dotací V20
   • 12 Úvěry, záruky a dokumenty s obdobnou funkcí S5
   • 13 Cenné papíry, akcie V10
   • 14 Projekčně programová dokumentace pro vedení účetnictví V10
   • 2 Účetní doklady o výdajích a příjmech v hotovosti S10
   • 3 Faktury S10
   • 4 Účetní doklady o nakládání s majetkem S10
   • 5 Inventární karty hmotného majetku (kromě zásob nebo účetních písemností je nahrazujících) S5
   • 6 Seznamy číselných znaků nebo jiných symbolů a zkratek S5
   • 7 Ostatní účetní dokumenty S5
   • 8 Účetní doklady týkající se nezaplacených pohledávek či nesplněných závazků S10
   • 9 Účetní doklady z prostředků EU S10

 

 • Volby, voličské seznamy, voličský průkaz
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, datum narození, věk, trvalé bydliště, omezená svéprávnost, podpis, údaje o zdravotním stavu
  • Právní základ zpracování
   • 130/2000 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev krajů,
   • 491/2001 Sb., – Zákon o volbách do zastupitelstev obcí,
   • 247/1995 Sb., – Zákon o volbách do Parlamentu České republiky,
   • 62/2003 Sb., – Zákon o volbách do Evropského parlamentu,
   • 275/2012 Sb., – Zákon o volbě prezidenta republiky,
   • 22/2004 Sb., – Zákon o místním referendu,
   • 1/1993 Sb., – Ústava České republiky,
   • 2/1993 Sb., – Listina základních práv a svobod,
   • 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 626 Volby
   • 1 Kandidátní listina, přihláška kandidáta k registraci, prohlášení kandidáta včetně podkladů ke kandidátní listině a přihlášce k registraci, petice, dokumentace o vzdání se kandidatury nebo jejím odvolání, rozhodnutí o registraci kandidátní listiny A10
   • 2 Zápisy o výsledku hlasování, hlášení výsledků voleb v obci A10
   • 3 Organizačně technické zabezpečení voleb S5
   • 4 Ostatní volební dokumentace V5
   • 5 Seznamy voličů S5
   • 6 Použité hlasovací lístky a volební obálky S1
   • Zaměstnanecká agenda

 

 • Zaměstnanecká agenda
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, e-mail, telefon, místo narození, stát narození, státní příslušnost, místo pobytu, zdravotní pojišťovna, bankovní spojení, rodné příjmení, předchozí zaměstnavatel, stav, rodinný příslušník, děti, doklady o vzdělání, doklady o důchodu, osobní spis, platový výměr, výpis z rejstříků trestů, zdravotní prohlídky, invalidita, zdravotní znevýhodnění, žádost o příspěvky, potvrzení o pracovní neschopnosti, prohlášení poplatníka k dani z příjmu ze závislé činnosti, podpis, údaje o zdravotním stavu, osobní spis,
  • Právní základ zpracování
   • 262/2006 Sb., – Zákoník práce,
   • 435/2004 Sb., – Zákon o zaměstnanosti,
   • 251/2005 Sb., – Zákon o inspekci práce,
   • 312/2002 Sb., – Zákon o úřednících územních samosprávných celků,
   • 341/2017 Sb., – Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
   • 222/2010 Sb., – Nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě,
   • 586/1992 Sb., – Zákon o daních z příjmů,
   • 187/2006 Sb., – Zákon o nemocenském pojištění,
   • 120/2001 Sb., – Exekuční řád,
   • 182/2006 Sb., – Insolvenční zákon,
   • 582/1991 Sb., – Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,
   • 589/1992 Sb., – Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
   • 155/1995 Sb., – Zákon o důchodovém pojištění,
   • 37/2003 Sb., – Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev,
   • 592/1992 Sb., – Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,
   • 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost, splnění smlouvy,
  • Přenositelnost
   • Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne
  • Archivní doba
   • 117 Kvalifikace a vzdělávání pracovníků
   • 1 Kvalifikace a vzdělávání V10
   • 2 Podklady pro vzdělávání (hmotné zajištění školení, kurzů) S5
   • 3 Adaptační programy zaměstnanců (školení, kurzy) S5
   • 118 Pracovní poměr
   • 1 Osobní spisy S50
   • 2 Pracovní doba (pracovní volno, úlevy v práci, práce přesčas) S5
   • 3 Snížení pracovního úvazku S5
   • 4 Vedlejší činnost, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti S5
   • 5 Náhrada škody S5
   • 6 Nemocenské a sociální zabezpečení pracovníků, registr pojištěnců S10
   • 7 Zdravotní pojištění, registr pojištěnců S10
   • 8 Výběrová řízení na obsazení pracovních míst S5
   • 9 Žádosti o zaměstnání S5
   • 119 Záležitosti pracovně právní
   • 1 Pracovní řád, pracovní kázeň A5
   • 2 Postihy podle zákoníku práce S5
   • 3 Pracovně právní spory V10
   • 4 Absence S5
   • 5 Rozbory (stav, počty, platy zaměstnanců aj.) A5
   • 120 Záležitosti členů obce, výborů a komisí
   • 1 Vztahy vyplývající z výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva S5
   • 3 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů
   • 3.1 Evidence čestných prohlášení podle zákona o střetu zájmů: oznámení S5
   • 3.2 Žádost o nahlížení do registru, pořizování výpisů a opisů S5
   • 3.3 Sdělení nepravdivosti oznámení S5
   • 121 Mzdy, půjčky zaměstnancům
   • 1 Platový řád V5
   • 2 Katalog funkcí a mzdových tarifů S5
   • 3 Platy
   • 3.3 Platy: podklady k odměnám S3
   • 4 Mzdové listy S50
   • 5 Daň z příjmu fyzických osob S10
   • 6 Výplatní pásky S5
   • 7 Půjčky zaměstnancům S5
   • 122 Péče o pracovníky

 

 • Evidence nálezců a majitelů nalezených věcí
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, místo pobytu, telefon, podpis
  • Právní základ zpracování
   • 89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
   • 128/2000 Sb., Zákon o obcích,
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 620 Ztráty a nálezy S/3

 

 • Zákon o obcích
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, trvalé bydliště, datová schránka,
  • Právní základ zpracování
   • 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne

 

 • Emailová a telefonická komunikace s občany
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresa, telefon, e-mail, datová schránka, předmět sdělení, podpis,
  • Právní základ zpracování
   • 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost, Splnění smlouvy
  • Přenositelnost
   • Ano (pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů a zároveň zpracování probíhá automatizovaně), v ostatních případech Ne
  • Archivní doba
   • 87 Dokumenty, které nejsou podnětem k úřednímu jednání nebo nepřísluší k vyřízení obecnímu úřadu
   • 1 Dokumenty na vědomí S1
   • 2 Postoupení věcně nebo místně nepříslušné záležitosti S1

 

 • Úřední deska
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, doručovací adresa, předmět zveřejnění, podpis
  • Právní základ zpracování
   • 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
   • 500/2004 Sb., – Správní řád,
   • 99/1963 Sb., – Občanský soudní řád,
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 624 Evidence dokumentů zveřejněných na úřední desce S1

 

 • Veřejné zakázky
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, insolvence, podpis,
  • Právní základ zpracování
   • 134/2016 Sb., – Zákon o zadávání veřejných zakázek,
   • 89/2012 Sb., – Občanský zákoník,
   • 340/2015 Sb., – Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost, Splnění smlouvy
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 91 Veřejné zakázky, výběrové řízení
   • 1 Veřejné zakázky V/101)
   • 2 Výběrové řízení V/10
   • Skartační lhůta začíná plynout dnem 1. ledna roku následujícího po ukončení platnosti dokumentu, u smluv po uplynutí doby platnosti smlouvy či po jejím ukončení, zrušení nebo zániku.

 

 • Stížnosti
  • Vedené osobní údaje
   • Jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště, e-mail, telefon, datová schránka, doručovací adresa, předmět, podpis
  • Právní základ zpracování
   • 128/2000 Sb., – Zákon o obcích,
   • 500/2004 Sb., – Správní řád,
   • 85/1990 Sb., – Zákon o právu petičním,
   • věcně příslušné zákony,
  • Účel zpracování
   • Právní povinnost
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 59 Petiční právo V10
   • 60 Stížnosti, podněty a oznámení občanů
   • 1 Stížnosti, podněty a oznámení občanů V5
   • 2 Hodnocení, rozbory, evidence A5

 

 • Zlepšení webových stránek
  • Vedené osobní údaje
   • Údaje o Vašem chování na webu či (pomocí tzv. cookies)
  • Právní základ zpracování
   • Oprávněný na zlepšování našich webových stránek,
  • Účel zpracování
   • Oprávněný zájem
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 26 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek

 

 • Vytváření statistik a reportů o užívání webových stránek
  • Vedené osobní údaje
   • Údaje o Vašem chování na webu či (pomocí tzv. cookies)
  • Právní základ zpracování
   • Oprávněný zájem na měření efektivnosti našich webových stránek, vč. reklamy na těchto webových stránkách,
  • Účel zpracování
   • Oprávněný zájem
  • Přenositelnost
   • Ne
  • Archivní doba
   • 26 měsíců od poslední návštěvy našich webových stránek

 

Zabezpečení dat

 • Přijímáme vhodná bezpečnostní opatření (zejména technická a organizační), abychom ochránili Vaše osobní údaje před jakoukoli náhodnou ztrátou, zničením, zneužitím, poškozením a neoprávněným nebo nezákonným přístupem.
 • Vaše osobní údaje jsou chráněny podle obvyklých standardů v IT.

 

Právo na přístup k osobním údajům

 • V souladu s čl. 15 nařízení má subjekt právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na opravu osobních údajů

 • V souladu s čl. 16 nařízení má subjekt právo požadovat opravu svých osobních údajů, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 • V souladu s čl. 17 nařízení má subjekt právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud existují oprávněné důvody, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na omezení zpracování

 • V souladu s čl. 18 nařízení má subjekt právo požadovat omezení zpracování svých osobních údajů, pokud existují oprávněné důvody, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na přenositelnost údajů

 • V souladu s čl. 20 nařízení má subjekt právo požadovat přenos svých osobních údajů od jednoho správce ke druhému, pokud existují oprávněné důvody, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo vznést námitku

 • V souladu c čl. 21 nařízení má subjekt právo vznést námitku pro konkrétní situaci týkající se zpracování jeho osobních údajů, které jako správce osobních údajů zpracováváme.

 

Právo na stížnost u úřadu ochrany osobních údajů

 • Subjekt má právo podat stížnost týkající se zpracování osobních údajů správcem osobních údajů.

 

Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

 • V souladu s čl. 7 subjekt může kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů bez uvedení důvodu. Pro odvolání souhlasu kontaktujte pověřence pro ochranu osobních údajů.