Veřejná vyhláška – Návrh vymezení zastavěného území obce Sendraž

Zveřejněno dne 20. 10. 2023

Městský úřad Nové Město nad Metují, odbor výstavby a regionálního rozvoje – úřad územního
plánování, jako pořizovatel věcně a místně příslušný podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. d) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „stavební zákon“), vykonává v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 stavebního
zákona působnost ve věcech územního plánování ve svém správním obvodu.


Pořizovatel v souladu s ustanovením § 60 stavebního zákona a s ustanovením § 172 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) doručuje touto
veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy: návrh vymezení zastavěného území obce Sendraž.

Název dokumentu Ke stažení
Veřejná vyhláška - Návrh vymezení zastavěného území obce Sendraž